Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng mới nhất 2023 – LuatVietnam

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG

Họ và tên:…………………………….

Ngày sinh:……………………………..

Quê quán:……………………………..

Địa chỉ thường trú:………………..

Phần I: Câu hỏi

Câu 1: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên như thế nào?

Câu 2: Anh/chị cần phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Phần II: Câu trả lời

Đảng Cộng sản Việt Nam được ra đời vào ngày 03/02/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại cũng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người có cùng chung chí hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Khi đã xác định vào Đảng là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân lao động, làm tròn nhiệm vụ của một người Đảng viên.

Câu 1:

Theo Hiến pháp của Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và cũng là chính Đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng là đại biểu trung thành về quyền lợi của giai cấp công nhân cũng như của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu đúng đắn của Đảng. Điều lệ Đảng được Đại hội đại biểu của Đảng thông qua và ban hành.

Trong điều lệ Đảng quy định về tiêu chuẩn của Đảng viên như sau:

 • Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân lên trên lợi ích cá nhân.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định, đường lối trong Đảng và pháp luật của Nhà nước; phục tùng tổ chức, kỷ luật trong Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
 • Có lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.
 • Có lối sống lành mạnh và phẩm chất đạo đức tốt cũng như gắn bó.
 • Xây dựng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên và nhân dân.
 • Là công dân của Việt Nam và từ mười tám tuổi trở lên.
 • Thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng và hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
 • Qua thực tiễn làm việc và cuộc sống thường ngày chứng tỏ là một người ưu tú, được đồng nghiệp cũng như nhân dân tín nhiệm.
Đọc thêm:  Soạn bài Cây tre Việt Nam | Hay nhất Soạn văn 6 Kết nối tri thức

Nhiệm vụ của Đảng viên:

 • Tuyệt đối trung thành với Đảng: Chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng cũng như Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó và phải tuyệt đối phục tùng theo sự phân công và điều động của Đảng.
 • Không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực làm việc, phẩm chất và đạo đức con người, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng như tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
 • Gắn bó mật thiết với nhân dân lao động; chăm lo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại nơi ở và làm việc; tuyên truyền vận động từ gia đình đến người dân thực hiện các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia bảo vệ xây dựng đường lối chính sách của Đảng; phục tùng kỷ luật và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự đánh giá phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt và đóng Đảng phí theo đúng quy định.

Quyền hạn của Đảng viên:

 • Được thông tin và thảo luận các vấn đề đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như về cả Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; được biểu quyết các công việc của Đảng.
 • Được tự ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định.
 • Được phê bình và chất vấn về các hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; được báo cáo, phản ảnh và kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết và yêu cầu được trả lời.
 • Được trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định phân công điều động hay thi hành kỷ luật đối với mình.

Câu 2:

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và hệ thống chính trị Việt Nam. Là một Đảng cầm quyền, Đảng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có hai nguy cơ mà đã được Bác nhấn mạnh: Sự sai lầm về đường lối và sự suy thoái, biến chất của đội ngũ cán bộ Đảng viên.

Đọc thêm:  Soạn bài Bạn đến chơi nhà ngắn gọn - VnDoc.com

Vì vậy, công tác xây dựng đảng là không ngừng tăng cường chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, không ngừng làm cho Đảng trở nên trong sạch vững mạnh, phát triển Đảng cả về số lượng và chất lượng.

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tôi là một trong những Đảng viên đứng trong đội ngũ cán bộ của Đảng cần phải:

Xác định rõ ràng và đúng đắn động cơ vào Đảng

 • Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, xác định cống hiến chứ không phải lợi dụng đảng để thực hiện một số mục đích cá nhân. Vào Đảng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người Đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Do đó, tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên cần phải có sự quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.
 • Phấn đấu vào Đảng như là một nhiệm vụ, một trách nhiệm để được đóng góp cống hiến nhiều hơn cho nhân dân lao động. Khi đã có nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng để có những hành động đúng, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình.
 • Giữ vững phẩm chất của một người Đảng viên giúp ta vượt qua được những thử thách, khó khăn trong việc xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh cũng như trước cám dỗ của chức quyền hay tiền bạc.

Luôn luôn học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng

 • Nhận thức đúng đắn và kiên định với mục tiêu đã chọn, cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tâm lý tinh thần, mất phương hướng chính trị, có thái độ và chính kiến rõ ràng.
 • Nỗ lực trong học tập và nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Mỗi Đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Nâng cao năng lực bản thân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

 • Luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.
 • Nâng cao năng lực vừa giỏi cả về chính trị vừa giỏi về chuyên môn.
 • Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, học hỏi từ thực tiễn trong đời sống hàng ngày, giáo dục và phát động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và quy định pháp luật Nhà nước.
 • Luôn biết tự phê bình và phê bình các Đảng viên nếu có những sai phạm trong phạm vi tổ chức của mình đang hoạt động.
Đọc thêm:  Giải thích câu Học, học nữa, học mãi (24 mẫu) - Văn 7 - Download.vn

Gắn bó với nhân dân lao động, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và công tác xã hội

 • Trước hết phải gắn bó với những người lao động ở nơi làm việc và nơi mình sinh sống, gắn bó với tập thể với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con hàng xóm, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể, chú trọng mở rộng quan hệ xã hội bằng việc tham gia tích cực công tác xã hội, cũng như vận động gia đình và người thân tham gia các phong trào ở địa phương.
 • Phải khiêm tốn gần gũi, không được kiêu ngạo, luôn chăm lo đến lợi ích, đời sống cá nhân của nhân dân lao động.

Tích cực tham gia, phát triển và xây dựng tổ chức Đảng cơ sở

 • Một trong những trách nhiệm của Đảng viên là tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, cố gắng phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Tham gia góp ý ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh.
 • Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những người lao động, nhân dân ưu tú có đủ điều kiện để xem xét kết nạp vào Đảng.

Được tham gia lớp học cảm tình Đảng, bản thân tôi cảm thấy là một niềm vinh dự và tự hào. Qua bài giảng của các thầy cô, tôi đã có thêm được nhiều kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng, cũng như xác định rõ ràng mục đích vào Đảng của mình.

Tôi sẽ cố gắng:

 • Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng, góp phần nhỏ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phát triển cả về số lượng và chất lượng.
 • Tuyệt đối trung thành với đường lối, chủ trương chỉ đạo của Đảng, tích cực tuyên truyền phổ biến những đường lối, chính sách của đảng tới mọi người xung quanh nơi tôi đang làm việc và sinh sống.
 • Không ngừng học tập và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng để xứng đáng là một Đảng viên ưu tú.
Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button