Bài tập Phân biệt cách dùng Have và Have got trong tiếng Anh

Tailieumoi.vn sưu tầm và biên soạn bài tập Phân biệt cách dùng Have và Have got trong tiếng Anh có đáp án, gồm 50 bài tập từ cơ bản đến nâng cao mong muốn giúp các em ôn luyện kiến thức đã được học về Phân biệt cách dùng Have và Have got trong tiếng Anh hiệu quả. Mời các bạn đón xem:

Bài tập Phân biệt cách dùng Have và Have got trong tiếng Anh

1. Nghĩa của “have” và “have got”

a. Chỉ sự sở hữu

have = have got (sở hữu, có)

Eg: I have got two brothers.= I have two brothers. (Tôi có 2 anh trai.)

b. Chỉ sự ốm, mắc bệnh

I have a headache = I have got a headache. (Tôi bị đau đầu.)

2. Cấu trúc “have” và “have got”

3. Một số cách sử dụng riêng của “have” (không dùng “have got”)

a. Ăn uống

Have a dinner/breakfast/lunch = ăn tối/ăn sáng/ăn trưa

Have a supper = ăn bữa đêm, ăn khuya

b. Tắm rửa, nghỉ ngơi, thư giãn

Have a bath = tắm (tắm bồn)

Have a shower = tắm vòi hoa sen

Have a swim = đi bơi

Have a rest = have a break = nghỉ ngơi

c. Tai nạn, trải nghiệm

Have an accident = gặp tai nạn

Have an experience = có kinh nghiệm, đã từng làm gì

d. Nhìn, nói chuyện

Have a chat = have a talk = have a conversation = nói chuyện với ai đó

Have a look = nhìn

e. Sinh con

Have a baby = sinh em bé

f. Gặp khó khăn

Have difficulty = gặp khó khăn

Have trouble = gặp vấn đề

4. Bài tập Have – Have got

Bài 1: Write negative sentences with have. Some are present (can’t) and some are past (couldn’t)

1. I can’t get into the house. (a key)

I haven’t got a key.

2. I couldn’t read the letter. (my glasses)

I didn’t have my glasses.

3. Ican’t get onto the roof. (a ladder)

I…………………..

4. We couldn’t visit the museum. (enough time)

We…………………..

5. He couldn’t find his way to our house. (a map)

6. She can’t pay her bills. (any more)

7. I can’t go swimming today. (enough energy)

8. They couldn’t take any photographs. (a camera)

Đáp án

3. I haven’t got a ladder

4. We didn’t have enough time

5. He didn’t have a map

6. She hasn’t got any money

She doesn’t have any money

7. I haven’t got any energy

I don’t have enough energy

8. They didn’t have a camera

Đọc thêm:  Phân tích vẻ đẹp của con người lao động trong ... - Luật Dương Gia

Bài 2: Complete the questions with have. Some are present and some are past.

1. Excuse me, have you get a pen I could borrow?

2. Why are you holding your face like that? …… a toothache?

3. …… a lot of toys when you were a child?

4. A: …… the time, please?

B: Yes, it’s ten past seven.

5. I need a stamp for this letter, …… one?

6. When you worked in your last job, ….. your own office?

7. A: It started to rain very heavily while I was out.

B: ….. an umbrella?

Đáp án

2.have you got

3. Did you have

4. have you got

5. have you got

6. did you have

7. did you have

Bài 3: Write sentences about yourself.

Have you got these things now? Did you have them ten years ago?

Write two sentences each time using I’ve got/ I haven’t got and I had/ I didn’t have.

(You can also write about your family: We’ve got … /We had …)

Now Ten years ago

1. (a car) I ‘ve got a car I didn’t have a car

2. (a bike) I …… I …………….

3. (a mobie phone) …….. ………………

4. (a dog) …….. ………………

5. (a guitar) …….. ………………

6. (long hair) …….. ………………

7. (a driving licence) …….. ………………

Đáp án

2. I haven’t got a bike. (now)

I had a bike. (ten years ago)

3. I’ve got a mobile phone.

I didn’t have a mobile phone.

4. I haven’t got a dog.

I didn’t have a dog.

5. I’ve got a guitar.

I had a guitar.

6. I haven’t got a long hair.

I didn’t have long hair.

7. I’ve got a driving licence.

I didn’t have a driving licence.

Bài 4: Complete the sentences. Use an expression from the list and put the verb into the correct form where necessary.

have a baby have a break have a chat have difficulty

have a shower have a look have lunch have a party

have a nice time have a good flight

1. I don’t eat much during the day. I never have lunch.

2. David starts work at 8 o’clock and ….. at 10:30

3. We ….. last week. It was great – We invited lots of people.

4. Excuse me, can I ….. at your newspaper, please?

5. Jim is away on holiday at the moment. I hope he …..

6 I met Ann in the supermarket yesterday. We stopped and …..

7. A: ….. finding the book you wanted?

B: No,I found it OK

Đọc thêm:  Hướng dẫn tạo tài khoản IOE thi tiếng Anh trên mạng - Download.vn

8. Suzanne ….. a few weeks ago. It’s her second child.

9. A: Why didn’t you answer the phone?

B: I …..

10. You meet your friend Sally at the airport. She has just arrived. You say:

Hi, Sally. How are you? ………. ?

Đáp án

2. has a break 3. had a party 4. have a look 5. is having a nice time

6. had a chat 7. Did you have difficulty 8. had a baby 9. was having a shower

10. did you have a good flight?

5. Bài tập vận dụng Have – Have got

Exercise 1. Chia động từ have got theo đúng định dạng ngôi số của chúng

0. My mother (have got) has got a watch.

1. You (have got) an umbrella.

2. Jeff (have got) an MP3 player.

3. I (have got) dog.

4. Mr and Mrs Tomlin (have got) a car.

5. We (have got) a parrot.

6. Agnes (have got) a hamster.

7. I (have got) a spider.

8. Mr Tidwell (have got) a DVD player.

9. Victor and you (have got) a computer.

Đáp án

1. have got

2. has got

3. have got

4. have got

5. have got

6. has got

7. have got

8. has got

9. have got

Exercise 2. Write negative sentences with have. Some are present (can’t) and some are past (couldn’t)

0. They couldn’t take any photographs. (a camera)

1. I can’t get into the house (a key)

2. I couldn’t read the letter, (my glasses)

3. I can’t get onto the roof (a ladder)

4. We couldn’t visit the museum (enough time)

5. He couldn’t find his way to our house (a map)

6. She can’t pay her bills (any more)

7. I can’t go swimming today (enough energy)

Đáp án

1. I haven’t got a key

2. I didn’t have my glasses

3. I haven’t got a ladder

4. We didn’t have enough time

5. He didn’t have a map

6. She hasn’t got any money

7. I haven’t got any energy

Exercise 3. Complete the questions with “have”. Some are present and some are past.

0. Excuse me, do you have a pen I could borrow?

1. Why are you holding your face like that? …… a toothache

2. …… a lot of toys when you were a child?

3. A: …… the time, please? – B: Yes, it’s ten past seven.

4. I need a stamp for this letter, …… one?

5. When you worked in your last job, ….. your own office?

Đọc thêm:  Bộ đề thi IELTS có đáp án mới nhất 2023 & Phương pháp ôn luyện

6. A: It started to rain very heavily while I was out. – B: ….. an umbrella?

Đáp án

1. have you got

2. Did you have

3. have you got

4. have you got

5. did you have

6. did you have

Exercise 4. Chia động từ thích hợp.

0. I have got/has got a bike.

1. She have got/has got a new dress.

2. They have got/has got a new classroom.

3. Have/Has you got any money?

4. Have/Has he got a pencil?

5. We don’t/doesn’t have a car.

6. Do/Does she have/have got any Christmas gift?

7. They haven’t/hasn’t got anything.

8. I don’t have/doesn’t have homework today.

9. Have/Has he got a key?

Đáp án

1. has got

2. have got

3. Have

4. Has

5. don’t

6. Does – have

7. haven’t

8. don’t have

9. Has

Exercise 5. Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại

0. I don’t has any notebook.

1. She has get a straight nose.

2. Do you have got any sweater?

3. Has you got any milk?

4. Have she got long black hair?

5. That boy have got 2 sisters.

6. I has got a new cup and new gloves for Christmas.

7. Do he have a new laptop?

8. They has got a new house.

9. Has you got a sticker?

Đáp án

1. has get

2. have got

3. has

4. have

5. have

6. has

7. do

8. has

9. has

Exercise 6. Choose the correct answer.

0. Bob ______________ breakfast on Saturdays because he gets up early to go fishing.

A. doesn’t have

B. hasn’t go

C. All are correct.

1. Mark ____________ a car so he uses public transport.

A. doesn’t have

B. hasn’t got

C. All are correct.

2. My aunt Sarah ____________ a fantastic holiday in Kenya last year.

A. had

B. had got

C. All are correct.

3. My cousins ______________ a little house in a seaside resort.

A. have

B. have got

C. All are correct.

4. Will you _____________ time to see your parents next weekend?

A. have

B. have got

C. All are correct.

5. I’m afraid we can’t put up five people, we ___________ enough room in our house.

A. don’t have

B. haven’t got

C. All are correct

Đáp án

1C

2A

3C

4C

5C

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button