Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn (26 Mẫu)

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh như Ielts, Toeic.

Viết đoạn văn How to protect the environment gồm 26 đoạn văn mẫu có dịch kèm theo bảng từ vựng.Hi vọng qua tài liệu này các bạn nhanh chóng biết cách viết cho mình đoạn văn nói về bảo vệ môi trường hay, đủ ý. Ngoài ra các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Đọc thêm:  MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI

TOP 26 Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

  • Từ vựng tiếng Anh về bảo vệ môi trường
  • Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn
  • Viết về môi trường bằng tiếng Anh (4 Mẫu)
  • Viết đoạn văn How to protect the environment (4 Mẫu)
  • Viết đoạn văn bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh (7 Mẫu)
  • Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường (4 Mẫu)
  • Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh (3 Mẫu)

Từ vựng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Loại từTừ vựngPhiên âmnenvironment/ɪnˈvaɪrənmənt/necosystem/ˈikoʊˌsɪstəm/nclimate/ˈklaɪmət/nclimate change/ˈklaɪmət/ /ʧeɪnʤ/natmosphere/ˈætməˌsfɪr/nbiodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/nnatural resources/ˈnæʧərəl/ /ˈrisɔrsɪz/nacid rain/ˈæsəd/ /reɪn/ndestruction/dɪˈstrʌkʃən/ndeforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/nalternative energy/ɔlˈtɜrnətɪv/ /ˈɛnərʤi/nawareness/əˈwɛrnəs/nglobal warming/ˈgloʊbəl/ /ˈwɔrmɪŋ/ngreenhouse effect/ˈgrinˌhaʊs/ /ɪˈfɛkt/npollution/pəˈluʃən/nexploitation/ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/adjharmful/ˈhɑrmfəl/adjrenewable/riˈnuəbəl/adjreusable/riˈuzəbəl/adjtoxic/ˈtɑksɪk/adjpolluted/pəˈlutəd/adjman-made/mæn/-/meɪd/adjsustainable/səˈsteɪnəbəl/vpollute/pəˈlut/vcontaminate/kənˈtæməˌneɪt/vdestroy/dɪˈstrɔɪ/vdie out/daɪ/ /aʊt/vdry up/draɪ/ /ʌp/vemit/ɪˈmɪt/bốc ravprotect/prəˈtɛkt/vrecycle/riˈsaɪkəl/tái chếvprohibit/proʊˈhɪbət/cấm

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn

Đoạn văn bảo vệ môi trường tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Viết về môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Viết đoạn văn How to protect the environment

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Viết đoạn văn bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Đọc thêm:  Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh (8 mẫu) - Download.vn

Enviroment is the most important thing for our life. Enviroment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. But now that most important thing for our life is being polluted and by many different ways. This pollution affects the health of living things. Air is damaged by car and lorry fumes, and power stations create acid rain which destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i.e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking etc. they form polluting gases. Not only on land but also in the sea, oils spills pollute sea water and kill marine life; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilisers from farmland, pollute river water, killing wildlife and spreading disease. Everything is being caused by human’s existence. Humans create such a lot of rubbish! Each household produces about 1 tonne of rubbish every year! Most of this is taken away by dustmen and buried in enormous landfill sites or burned in incinerators – both of these actions can be dangerous for the environment.

But only we can change it and solve it. Pollution can be prevented by thing we do everyday. First we can use recycled paper to help save trees. Second try to avoid buying plastic. It’s hard to recycle. One way to cut down on plastic is to refuse to use carrier bags. If we can’t avoid buying plastic bags, we should use re-use plastic bags over and over again, until they wear out. Finally we should take your old clothes to charity shops, some are sold. To protect environment we also have to save energy. Use less energy by switching off lights when rooms are not in use, not wasting water; don’t forget to switch off all electric things when they are not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips we can save energy, keep clean atmosphere and keep healthy life. Lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb and we still trying to invent the new thing to save money as well as conserve the Earth’s resources.

Đọc thêm:  Kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh ngắn (28 mẫu) - Download.vn

Keep clean environment isn’t only all ways are mentioned before but also to protect natural resources. That is the way to conserver wild life. First we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national park, and plant more trees to make place to live for wild animals. Second we need to prohibit hunters who hunt animals too many out of the law allowance.

Finally, we now know that enviroment is the most important thing for life and we know how to protect and use it scientifically. Everyday we invent and find more and more way to protect enviroment. I hope that in the future the earth will be cleaner.

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button