Hóa học

Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 10: Hóa trị

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Hóa Lớp 8
  • Sách giáo khoa hóa học lớp 8
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 8
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 8

Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 10: Hóa trị giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1: a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Lời giải:

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Bài 2: Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

b) FeO, Ag2O, SiO2.

Lời giải:

a)Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8

Gọi x là hóa trị của K

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 6

Vậy hóa trị của K là I.

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 1

Gọi x là hóa trị của S

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 7

Vậy hóa trị của S là II

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 2

Gọi x là hóa trị của C

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 8

Vậy hóa trị của C là IV

b) Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 3

Gọi y là hóa trị của Fe

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 9

Vậy hóa trị của Fe là II

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 4

Gọi y là hóa trị của Ag

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 10

Vậy hóa trị của Ag là I

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 5

Gọi hóa trị của Si là y

Đọc thêm:  Giải Bài Tập Hóa Học 11 - Bài 10: Photpho

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 2 Trang 37 Sgk Hoa 8 11

Vậy hóa trị của Si là IV

Bài 3: a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4 trong đó có K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức hóa học trên phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Lời giải:

a) Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

VD theo bài 2 ta có :

FeO : Fe hóa trị II, oxi cũng hóa trị II ⇒ II.1 = 1.II

SiO2 : Si hóa trị IV, oxi hóa trị II ⇒ IV .1 = II. 2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị: 2 x I = 1 x II.

⇒ Công thức K2SO4 là công thức phù hợp với quy tắc hóa trị.

Bài 4: a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Lời giải:

a) Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8

Gọi x là hóa trị của Zn.

Theo quy tắc hóa trị ta có Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 5 . Vậy hóa trị của Zn là II

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 1

Gọi x là hóa trị của Cu.

Theo quy tắc hóa trị ta có Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 7 . Vậy hóa trị của Cu là I

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 2

Gọi x là hóa trị của Al.

Theo quy tắc hóa trị ta có Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 8 . Vậy hóa trị của Al là III

b)Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 3

Gọi hóa trị của Fe là x, nhóm SO4 có hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị ta có : Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 4 Trang 38 Sgk Hoa 8 9

Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 là II

Bài 5: a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau:

a) P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

Đọc thêm:  Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O - VnDoc.com

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Na (I) và OH (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3)(I).

Lời giải:

a. P (III) và H: có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.I Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 1 ⇒ x =1 ; y =3

⇒ PxHy có công thức PH3

C (IV) và S(II): có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 2

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.IV = y.II Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 3 ⇒ x =1 ; y =2

⇒ CxSy có công thức CS2

Fe (III) và O: có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 4

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.II Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 11 ⇒ x =2 ; y =3

⇒ FexOy có công thức Fe2O3

b. Na (I) và OH(I): có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 5

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.I Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 6 ⇒ x =1 ; y =1

⇒ Nax(OH)y có công thức NaOH

Cu (II) và SO4(II): có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 7

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.II Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 8 ⇒ x =1 ; y =1

⇒ Cux(SO4)y có công thức CuSO4

Ca (II) và NO3(I): có công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 9

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.I Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 5 Trang 38 Sgk Hoa 8 10 ⇒ x =1 ; y =2

⇒ Cax(NO3)y có công thức Ca(NO3)2

Bài 6: Một số công thức hóa học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Cho biết Mg nhóm (CO3) có hóa trị II (hóa trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hóa học đã viết sai và sửa lại cho đúng.

Lời giải:

Xét các công thức hóa học (dựa vào hóa trị đã cho)

MgCl Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 ≠ 1.I ⇒ Công thức MgCl sai

Gọi công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 8

Theo quy tắc hóa trị ta có II.x= I.y ⇒ Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 8 2 ⇒ x = 1, y = 2

⇒ Công thức đúng là MgCl2

Đọc thêm:  Lý giải hiện tượng ma trơi trong hóa học

KO Theo quy tắc hóa trị ta có: I.1 ≠ II.1 ⇒ Công thức KO sai

Gọi công thức dạng chung là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 8 1

Theo quy tắc hóa trị ta có I.x= II.y ⇒ Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 8 3 ⇒ x = 2, y = 1

⇒Công thức đúng là K2O

CaCl2 Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 = I.2 ⇒ Công thức CaCl2 đúng

NaCO3 Theo quy tắc hóa trị ta có: I.1 ≠ II.1 ⇒ Công thức Na2CO3 sai

Gọi công thức dạng chung là Nax(CO3)y

Theo quy tắc hóa trị ta có I.x = II.y ⇒ Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 6 Trang 38 Sgk Hoa 8 3 ⇒ x = 2, y = 1

⇒ công thức đúng là Na2CO3

Bài 7: Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Lời giải:

Gọi hóa trị của N trong các hợp chất là x. Xét từng công thức hóa học:

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 7 Trang 38 Sgk Hoa 8: Theo quy tắc hóa trị ta có: x.1 = II.1 ⇒ x = II

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO là II

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 7 Trang 38 Sgk Hoa 8 1: Theo quy tắc hóa trị ta có: x.2 = II.3 ⇒ x = III

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O3 là III

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 7 Trang 38 Sgk Hoa 8 2: Theo quy tắc hóa trị ta có: x.2 = II.1 ⇒ x = I

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O là I

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 7 Trang 38 Sgk Hoa 8 3: Theo quy tắc hóa trị ta có x.1 = II.2 ⇒ x = 4

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO2 là IV.

Bài 8: a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43)

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau đây:

A. BaPO4

B.Ba2PO4.

C.Ba3PO4.

D.Ba3(PO4)2.

Lời giải:

a) Hóa trị của Ba là II và nhóm (PO4) bằng III

b) Gọi công thức dạng chung của Ba(II) và nhóm PO4 (III) là Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 8 Trang 38 Sgk Hoa 8

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = III.y ⇒ Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 Bai 8 Trang 38 Sgk Hoa 8 1 ⇒ chọn x = 3, y = 2

⇒ Công thức hóa học là Ba3(PO4)2

Đáp án D

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button