Ba(OH)2 + NH4NO3 → Ba(NO3)2 + H2O + NH3 – VietJack.com

Phản ứng Ba(OH)2 + NH4NO3 hay Ba(OH)2 ra Ba(NO3)2 hoặc NH4NO3 ra NH3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Ba(OH)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 ↑

Điều kiện phản ứng

– Không có

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với NH4NO3

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Khi cho bari hiđroxit phản ứng với amoni nitrat sinh ra khí amoniac

Bạn có biết

Tương tự Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, Ca(OH)2 cũng có phản ứng với NH4NO3 tạo khí NH3

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì?

A. Nhiệt luyện.

B. Điện phân dung dịch.

C. Thuỷ luyện.

D. Điện phân nóng chảy.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

Ví dụ 2: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.

B. Một chất khí và không chất kết tủa.

C. Một chất khí và một chất kết tủa.

D. Hỗn hợp hai chất khí.

Đáp án: C

Đọc thêm:  Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O - VnDoc.com

Hướng dẫn giải

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ (1) ;

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (kt trắng keo) + BaSO4 (kt trắng) (2) ;

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) ;

Ví dụ 3: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng.

B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

D. Không xuất hiện kết tủa.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O (Lúc đầu OH- rất dư so với CO2)

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3 ↑
 • Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + SO2 → H2O + BaSO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2SO3 → Ba(HSO4)2
 • Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + 4NO2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + BaHPO4
 • Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2
 • Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + NH4HCO3 → 2H2O + NH3 + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2O + 2BaCO3 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3 ↓
 • Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3 ↓
 • Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2 ↓
 • 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2 ↓
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4 ↓
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2
 • 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2
 • 4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓
 • 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2
 • Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 ↓ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + Ba(HSO4)2 → 2H2O + 2BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + CaSO4 ↓ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH + BaSO3 ↓
 • Ba(OH)2 + K2SO3 → 2KOH + BaSO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → 2H2O + Na2SO3 + BaSO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2KHSO3 → 2H2O + K2SO3 + BaSO3 ↓
 • Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2H2O + 2NH3 ↑
 • Ba(OH)2 + (NH2)2CO → 2NH3 ↑ + BaCO3 ↓
 • Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 ↑ + Ba(ClO3)2
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + NH4HSO4 → 2H2O + NH3 ↑ + BaSO4 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2Na3PO4 → 6NaOH + Ba3(PO4)2 ↑
 • 3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → 6KOH + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2NaH2PO4 → 2NaOH + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3Ba(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2 ↓
 • 6Ba(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 12H2O + 2Ba3(PO4)2 ↓
 • Ba(OH)2 + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4 ↓
 • Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4 ↓
 • 3Ba(OH)2 + XeO3 → 3H2O + Ba3XeO6
 • Ba(OH)2 + 2CH3CH(NH3Cl)COOH → (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOH → 2H2O + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + H2O2 → 2H2O + BaO2
 • Ba(OH)2 + Ba(HS)2 → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + Fe(CO)5 → BaCO3 ↓ + H2Fe(CO)4
 • 6Ba(OH)2 + 6I2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2
 • 2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4 ↓
 • Phản ứng nhiệt phân: Ba(OH)2 → BaO + H2O
Đọc thêm:  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O - VnDoc.com

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà:
Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button