Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2022 – 2023

Đề thi Hóa 12 giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 bao gồm 4 đề có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi giữa kì 1 Hóa 12 được biên soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Hóa lớp 12 giữa học kì 1 sẽ giúp quý thầy cô giáo xây dựng đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức cho các con của mình. Đặc biệt giúp các em luyện tập củng cố và nâng cao kỹ năng làm quen với các dạng bài tập để làm bài kiểm tra giữa học kì 1 đạt kết quả tốt. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 4 đề thi giữa kì 1 Hóa học 12 năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng tải tại đây.

Đề thi Hóa 12 giữa học kì 1 năm 2022

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ………..

TRƯỜNG THPT ………..

ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM 2022 – 2023

MÔN : HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 60 phút

(50 câu trắc nghiệm)

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.

(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn )

Câu 1: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. tráng bạc B. tạo phức với Cu(OH)2 C. thủy phânD. trùng ngưng

Câu 2: Số đồng phân là este có công thức phân tử C3H4O2 là

A. 2B. Không có đồng phân C. 4 D. 3

Câu 3: Đun nóng dung dịch chứa 21,60 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), khối lượng Ag thu được là

A. 16,20 gam B. 21,60 gamC. 32,40 gam D. 25,92 gam

Câu 4: Chất X vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ. Chất X là:

Đọc thêm:  Kiến thức cơ bản các thể thơ lớp 12 - Đọc Tài Liệu

A. CH3COOH B. CH3CHO C. H2NCH2COOH D. CH3NH2

Câu 5: Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng

A. nước brom B. giấy quì tímC. dung dịch AgNO3/NH3 D. Cu(OH)2

Câu 6: Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H8O2. Cho m1 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được m2 gam muối hữu cơ Y. Biết m1 < m2. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 2B. 1C. 3 D. 4

Câu 7: Muối nào sau đây được dùng làm xà phòng

A. CH3COONa B. C17H35COONaC. CH2=CHCOONa D. CH3CH(NH2)COONa

Câu 8: Đun 8,8 gam etyl axetat (CH3-COO-C2H5) trong một lượng dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.8,2 B. 4,1 C. 4,8D. 9,6

Câu 9: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %

A. 55 lít B. 81 lít C. 70 lít D. 49 lít

Câu 10: Để trung hòa 4,5 gam một amin đơn chức X cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5NB. C2H7N C. C3H7N D. C3H5N

Câu 11: Chọn phát biểu không đúng về anilin?

A. Anilin ít tan trong nước nhưng khi tác dụng với axit HCl tạo muối lại tan tốt trong nướcB. Anilin là amin thơm bậc I, tác dụng với dung dịch Br2tạo kết tủa trắngC. Anilin là amin thơm bậc I, làm đổi màu quỳ tím ẩmD. Anilin là chất lỏng không màu

Câu 12: Nhóm chất nào sau đây đều tan được trong nước ?

A. glucozơ, fructozơ, xenlulozơB. glucozơ, fructozơ, saccarozơC.glucozơ, tinh bột, xenlulozơD. fructozơ, tinh bột, xenlulozơ

Câu 13: Hợp chất hữu có X chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử là C6H10O4. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol có số nguyên tử cacbon gấp đôi nhau. X có công thức cấu tạo là

Đọc thêm:  Bộ 7 đề thi Sinh học 12 học kì 2 năm 2022 - 2023 - Download.vn

A. HOOC-(CH2)4-COOH B. CH3OOC-CH2-COO-C2H5C. HOOC-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 D. C2H5OOC-CH2-CH2-COOCH3

Câu 14: Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng?

A. Miếng mỡ nổi, không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấyB. Miếng mỡ chìm xuống, sau đó tan dầnC. Miếng mỡ nổi, sau đó tan dầnD. Miếng mỡ chìm xuống, không tan

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancolB. Thủy phân chất béo thu được etylen glicolC. Tất cả các este được điều chế bằng phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol (xúc tác H2SO4đặc)D. Phản ứng tổng hợp este từ axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch

Câu 16: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng glucozơ thể hiện tính oxi hóa là

A. CH2OH-[CHOH]4-CHO + H2→CH2OH-[CHOH]4-CH2OB.CH2OH-[CHOH]4-CHO + 2Cu(OH)2+ NaOH→ CH2OH-[CHOH]4-COONa + Cu2O + 3H2OCH2OH-[CHC. OH]4-CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O→ CH2OH-[CHOH]4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2AgD. CH2OH-[CHOH]4-CHO + Br2+ H2O→CH2OH-[CHOH]4-COOH + 2HBr

Câu 17: Phản ứng giữa dung dịch I2 và hồ tinh bột tạo ra phức có màu ?

a. đỏ gạch B. vàngC. xanh tím D. trắng

Câu 18: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm OH, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.

A. Cu(OH)2/NaOH,đun nóng B. kimloại NaC. AgNO3/NH3, đun nóng D. Cu(OH)2ở nhiệt độ thường

Câu 19: Cho các chất : CH3-COO-CH=CH2 (I) ; HCOO-CH2-CH=CH2 (II).

Khi cho từng chất tác dụng hết với dung dịch NaOH thì

A. chỉ sản phẩm phản ứng của chất (II) tham gia phản ứng tráng bạcB. sản phẩm của 2 phản ứng đều không tham gia phản ứng tráng bạcC. chỉ sản phẩm phản ứng của chất (I) tham gia phản ứng tráng bạcD. sản phẩm của 2 phản ứng đều tham gia phản ứng tráng bạc

Đọc thêm:  Lý thuyết Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức (mới 2023 + Bài

Câu 20: Hòa tan hết 50 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước được dung dịch Y. Dung dịch Y làm mất màu vừa đủ 160 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp là

A. 72% B. 28% C. 40% D. 25%

Câu 21: Cho α- aminoaxit X chứa một nhóm -COOH và một -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là.

A. CH3CH2CH(NH2)COOH B. H2NCH2CH2COOHC. H2NCH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 22: Chất nào sau đây không thuộc cacbohiđrat

A. saccarozơ B. glucozơ C. glyxin D. xenlulozơ

Câu 23: Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH , CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là:

A. quỳ tím B. dung dịch NaOH C. natri kim loại D. dung dịch HCl

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức, mạch hở X với 50,0 ml dung dịch KOH 2M (vừa đủ) thu được 3,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl axetat B. etyl fomat C. metyl axetat D. metyl fomat

Câu 25: Chất X: C6H14O6 được điều chế từ glucozơ. X vừa tác dụng với Na vừa tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2. Vậy X là

A. fructozơ B. sobitol C. axit gluconic D. axit glutamic

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một este no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít khí CO2 (ở đktc). Công thức phân tử của este là

A. C5H10O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2

Câu 27: Thủy phân saccarozơ trong dung dịch axit thu được

A. glucozơ và fructozơ B. glucozơ và etanol C. glucozơ và axit axetic D. fructozơ và axit axetic

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi giữa kì 1 Hóa 12

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button