Mẫu tờ khai đăng ký giao dịch điện tử trong BHXH (01/ĐK-GD)

Hiện nay, do sự phát triển của công nghệ thông tin nên việc đăng ký sử dụng các giao dịch điện tử trong các lĩnh vực trong đời sống xã hội là rất phổ biến và mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả cao. Trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội cũng vậy, trong những năm gần đây, hầu hết những người tham gia bảo hiểm xã hội đều đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Khi đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì các chủ thể phải khai tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Vậy mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là gì? Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bao gồm những nội dung gì?

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

– Cơ sở pháp lý: Công văn 2659/BHXH-CNTT năm 2020 về thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là gì?

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai do chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội kê khai những thông tin như: họ tên, mã số bảo hiểm xã hội, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại,…. nội dung đăng ký sử dụng phương thức giáo dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội…

Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai được dùng để kê khai những thông tin về việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội là mẫu tờ khai do chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội kê khai và gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…….tháng …… năm……

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ….(1)

Mã số bảo hiểm xã hội: ……….(2)

Số CMND/HC/CC: ……….(3)

Đọc thêm:  Tại sao có ngày nhuận 29/2? - KhoaHoc.tv

Địa chỉ liên hệ: ……..(4)

Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………(5)

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ………..(6) .

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm (*)

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:(7)

Người liên hệ: …………

Địa chỉ thư điện tử: …….

Điện thoại di động: …………..

Theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội, được sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như sau:

1. Đăng ký sử dụng:(8)

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày …….. tháng …….năm……..

– Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam + Tổ chức I-VAN

(Tên Tổ chức I-VAN: ………………. trong trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

2. Điều chỉnh thông tin:(9)

– Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ……….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: …..

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm (*)

– Địa chỉ thư điện tử: …..

– Điện thoại di động: …….

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

3. Ngừng sử dụng phương thức giao dịch:(10)

– Ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày …. tháng … năm ……

– Lý do ngừng: ……..

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:

(1): Điền tên cơ quan/tổ chức/cá nhân

(2): Điền mã số bảo hiểm xã hội

(3): Điền số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân

(4): Điền địa chỉ liên hệ

(5): Điền số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân

(6): Điền tên tổ chức chứng thực chữ ký số

(7): Nếu cá nhân không có chứng thư số thì điền những thông tin sau: người liên hệ, địa chỉ thư điện tử, điện thoại di động.

(8): Tại phần ” Đăng ký sử dụng” điền: ngày, tháng, năm đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, địa chỉ giao dịch đăng ký

(9): Tại phần: ” Điều chỉnh thông tin” điền: số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tên tổ chức chứng thực chữ ký số, thời hạn sử dụng chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, điện thoại di động (Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Đọc thêm:  Những việc không được làm khi phát hiện rò rỉ ga - MVTEK

(10): Tại phần: ” Ngừng sử dụng phương thức giao dịch”, điền thời gian ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lý do ngừng.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:

* Trường hợp 1: Đối với cá nhân có chứng thư số:

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và tiến hành thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Sau đó sẽ cho ra một trong hai kết quả như sau:

+ Kết quả đã hoàn thành và chấp nhận: Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi kèm thông tin về tài khoản giao dịch BHXH điện tử cho cá nhân vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Kết quả không hoàn thành và không chấp nhận, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

* Trường hợp 2: Đối với cá nhân không có chứng thư số

Đối với cá nhân không có chứng thư số thì có hai cách đăng ký: đăng ký qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đăng ký trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Cách 1: Đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với cách đăng ký này thì chủ thể đăng ký cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Sau đó, tiến hành thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và Xác nhận thông tin kê khai.

Bước 2: Chọn hình thức nộp hồ sơ: Tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai.

Khi nộp hồ sơ, cá nhân cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai theo mẫu số 01, ký và ghi rõ họ tên (tự in ở bước 1 hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in), xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày xác nhận, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hủy trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Đọc thêm:  Phụ nữ có đường pháp lệnh sâu là tốt hay xấu? - Nhantuong.info

Bước 4: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kết quả sẽ là một trong hai trường hợp, chấp nhận hoặc không chấp nhận và cổng dịch vụ công của BHXH sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

– Trường hợp chấp nhận, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (Cơ quan BHXH phô tô CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai).Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06(sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

– Trường hợp không chấp nhận, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

-Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đăng ký trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp thì người đăng ký cần phải thực hiện theo 4 bước như sau:

Bước 1: Sau khi tải về và in tờ khai theo mẫu số 01 (hoặc nhận mẫu số 01 tại Nơi đăng ký trực tiếp), cá nhân điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 01 và ký, ghi rõ họ tên.

Bước 2: Nộp tờ khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định của BHXH Việt Nam, xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, thực hiện nhập thông tin từ tờ khai giấy và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button