50 bài tập về cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa … – vietjack.me

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết – Toán lớp 8

A. Chia đơn thức cho đơn thức

I. Lý thuyết:

– Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A

– Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B

+ Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

– Nhắc lại một số quy tắc về lũy thừa:

Với mọi x,y≠0;m, n∈ℕ,m≥n thì:

II. Các dạng bài:

1. Dạng 1: Áp dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

a. Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để tính.

b. Ví dụ minh họa:

2. Dạng 2: Tìm điều kiện để biểu thức A chia hết cho biểu thức B

a. Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đơn thức A chia hết cho đơn thức B.

b. Ví dụ minh họa:

Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B trong các trường hợp sau:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

B. Chia đa thức cho đơn thức

I. Lý thuyết:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B) ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Đọc thêm:  Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và ... - VietJack.com

II. Các dạng bài:

1. Dạng 1: Áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính

a. Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức (trong trường hợp chia hết) và chia đơn thức cho đơn thức (trong trường hợp chia hết) để tính.

b. Ví dụ minh họa:

Thực hiện phép tính:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

2. Dạng 2: Tìm điều kiện để biểu thức A chia hết cho biểu thức B

a. Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về điều kiện về số mũ của các biến để đa thức A chia hết cho đơn thức B (nghĩa là mọi hạng tử của đa thức A phải chia hết cho đơn thức B)

b. Ví dụ minh họa:

Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

C. Bài tập tự luyện:

Bài 1: Làm phép tính chia:

Bài 2: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 4:

a) Cho A=18x10yn và B=−6x7y3. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B.

b) Cho A=−12x8y2nzn−1 và B=2x4ynz. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B.

ĐS :

a, A⋮B⇔n∈ℕn≥3

b) A⋮B⇔n∈ℕn−1≥1⇔n∈ℕn≥2

Bài 5: Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và biểu thức B đồng thời chia hết cho biểu thức C biết:

a) A=x6y2n−6,  B=2x3ny18−2n và C=x2y4;

b) A=20xny2n+3z2,  B=21x6y3−nt và  C=22xn−1y2.

ĐS :

a) A⋮CB⋮C⇔n∈ℤ2n−6≥43n≥218−2n≥4

⇔n∈ℤn≥5n≥1n≤11⇔n∈ℤ5≤n≤11⇒n∈{5,6,7,8,9,10}

b) A⋮CB⋮C⇔n∈ℤn≥n−12n+3≥26≥n−13−n≥2

⇔n∈ℤ0≤n≤5⇒n∈{0,1,2,3,4,5}

Bài 6 : Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng.

Đọc thêm:  50 bài tập về Các dạng bài tập Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (có đáp

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

a – 2, b – 3, c – 1

Bài 7: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 8: Làm phép tính chia:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 9: Tính giá trị biểu thức:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

ĐS:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Bài 10: Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B:

Cách chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button