Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh … – Luật Dương Gia

1. Phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là gì?

Phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là một trong các văn bản lưu giữ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức.

Phiếu này đang được quy định tại Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức với tên gọi là phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức cuối năm. Cụ thể, biểu mẫu này chính là mẫu số 02 ban hành tại Phụ lục kèm Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Ngoài phiếu này, hồ sơ công chức còn bao gồm:

‐ Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá

‐ Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).

‐ Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cấp có thẩm quyền.

Hằng năm, nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo Đức, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ,….công chức phải được đánh giá mỗi dịp cuối năm để tổng kết quá trình làm việc trong suốt một năm trước đó.

2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm …………..

Họ và tên: ……….

Chức vụ, chức danh: ……….

Đơn vị công tác: ………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

………

2. Đạo đức, lối sống:

……..

3. Tác phong, lề lối làm việc:

……..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

……..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

……….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

Đọc thêm:  Dan Foolish là ai? Lí do Dan Foolish viral mạng xã hội facebook

………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

……..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

………

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

………

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

……….

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

………

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

………

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn đánh giá công chức lãnh đạo:

Theo Luật Cán bộ, công chức được cập nhật sửa đổi, nội dung của đánh giá công chức cũng được bổ sung, thay đổi theo hướng chính xác, chi tiết và thuận lợi hơn:

Thứ nhất, trước đây chỉ báo cáo chung chung “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã thay đổi thành “Theo kế hoạch đề ra hoặc nhiệm vụ cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng công việc cần được gắn với vị trí việc làm thông qua công việc và sản phẩm cụ thể”.

Quy chế được thay đổi theo hướng rõ ràng hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo nhiệm vụ, căn cứ vào công việc, sản phẩm cụ thể và chất lượng công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ trả tiền lương theo vị trí việc làm.

Thứ hai, bổ sung nội dung đánh giá dựa trên “thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp ở những vị trí tiếp xúc hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp”.

Có thể thấy, trong điều kiện nước ta đang tăng cường mọi giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc đưa quy định này vào thực hiện là hoàn toàn phù hợp. Điều này không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước mà thực sự giúp loại bỏ những cán bộ có dấu hiệu tham nhũng.

Thứ ba, đối với công chức làm công tác hành chính, điều hành, luật sửa đổi cũng bổ sung cách đánh giá mới:

– Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách

Đọc thêm:  TẢI Bản đồ Hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khổ Lớn Mới Nhất

– Tiến độ và chất lượng công việc được giao.

Như vậy, có thể thấy trong thời gian tới công chức sẽ được đánh giá toàn diện hơn, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.

4. Trình tự đánh giá công chức lãnh đạo quản lý:

4.1. Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng:

Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quát công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Nhận xét, đánh giá công chức:

‐ Tổ chức cuộc họp nhận xét, đánh giá công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

‐ Toàn thể cán bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham dự cuộc họp.

‐ Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có chi bộ sáng lập thì bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, cấp ủy, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó ; trường hợp là cơ quan, tổ chức, đơn vị lớn thì thủ trưởng đơn vị có thể trình bày bằng văn bản.

Trong cuộc họp, công chức trình bày bản tự đánh giá kết quả công tác, các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, các ý kiến ​​đó phải được ghi lại và xác nhận tại cuộc họp.

  • Lấy ý kiến ​​nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

  • Xem xét, quyết định việc đánh giá chất lượng và phân loại công chức

‐ Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp các nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, c khoản này và các văn bản có liên quan (nếu có), đưa ra nội dung nhận xét, đánh giá về chất lượng cán bộ.

‐ Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, phân loại chất lượng công chức.

  • Cấp có thẩm quyền xác nhận công chức phải thông báo bằng văn bản cho công chức và công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm việc ưu tiên thực hiện hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Đọc thêm:  Câu rút gọn là gì? Các loại câu rút gọn? Ví dụ về câu rút gọn?

4.2. Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu:

  • Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng:

Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quát công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

  • Nhận xét, đánh giá công chức:

‐ Tổ chức cuộc họp nhận xét, đánh giá công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

‐ Toàn thể cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc toàn thể cán bộ của đơn vị là nơi làm việc của cán bộ, nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị thì tham gia cuộc họp.

‐ Trường hợp công chức là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thành phần gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; trường hợp là cơ quan, tổ chức, đơn vị lớn thì thủ trưởng đơn vị có thể trình bày bằng văn bản.

‐ Trong cuộc họp, công chức trình bày bản tự đánh giá kết quả công tác, các thành viên dự họp phát biểu ý kiến, các ý kiến ​​đó phải được ghi lại và xác nhận tại cuộc họp.

  • Lấy ý kiến ​​nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm cấp phó.

  • Xem xét, quyết định việc đánh giá chất lượng và phân loại công chức

‐ Đối với công chức là cấp phó của người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và các tài liệu có liên quan (nếu có) để quyết định nội dung đánh giá và đánh giá chất lượng công chức.

‐ Nội dung đánh giá công chức và việc xác định loại chất lượng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định trên cơ sở các nội dung nhận xét nêu tại điểm b mục này và tại cuộc họp đánh giá.

  • Cấp đánh giá thông báo bằng văn bản cho công chức và công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm việc; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức làm việc ưu tiên thực hiện hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button