Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới

1. Đề án nhân sự Đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ là gì?

Nhân sự của chi bộ và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ là những cán bộ được bầu để đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ trong nhiệm kỳ. Đại hội Chi bộ là cuộc họp rộng rãi của toàn thể đảng viên trong Chi bộ, được tổ chức để bầu ra các đồng chí lãnh đạo Chi bộ trong thời gian tới. Các chức danh lãnh đạo trong chi bộ có thể là Bí thư chi bộ, ủy viên ban chấp hành chi bộ và các chức danh khác tùy theo quy định của từng tổ chức. Tương tự, Đảng bộ cũng tổ chức đại hội bầu cán bộ lãnh đạo Đảng bộ trong thời gian tới. Các chức danh lãnh đạo trong Đảng bộ có thể có Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh khác. Nhân sự của chi bộ và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ thường được bầu thông qua biểu quyết, hội họp và các quy trình hình thức khác nhau được quy định cụ thể trong điều kiện của từng tổ chức. Các đồng chí lãnh đạo được bầu phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm để giữ các chức vụ trong chi bộ, đảng bộ.

Mẫu Đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ là mẫu chuẩn được dùng để giúp các chi bộ, tổ chức Đảng lập kế hoạch bầu cử lãnh đạo nhiệm kỳ tới. Đây là một công cụ hữu ích để Ban tổ chức của tổ chức đó đảm bảo tiến độ bầu chọn lãnh đạo một cách hiệu quả, minh bạch và công bằng.

Đề án nhân sự mẫu đại hội chi bộ/đảng bộ là văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới. Nội dung trong tiêu đề đề án nhân sự cần nêu tiêu chuẩn chung; số lượng ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư; về tuổi tác; về cấu tạo….

2. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới:

2.1. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới – mẫu 1:

ĐẠI HỘI CHI BỘ ….

NHIỆM KỲ 2022-2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….tháng….. năm….

BÁO CÁO ĐỀ ÁN NHÂN SỰ

Chi ủy……..nhiệm kỳ …-…..

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Thực hiện Hướng dẫn số …….-HD/TU, ngày ……. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số ……., ngày ……….. của Ban Thường vụ ……….. về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ ….-…..;

Chi ủy ….. nhiệm kỳ ….-….. xây dựng Đề án nhân sự bầu cử Chi ủy ……, nhiệm kỳ ….-…..như sau:

1- Tiêu chuẩn:

– Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đọc thêm:  Cách trình bày thư UPU? Hướng dẫn cách viết thư UPU hay?

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

– Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có năng lực, kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân (hoặc vợ, chồng, con) vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên và cán bộ công chức không được làm.

– Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

– Các đồng chí được bầu vào cấp ủy phải có đủ sức khoẻ để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

2- Số lượng:

Số lượng chi ủy viên là …… đồng chí.

3- Cơ cấu (phần này do đơn vị cụ thể hóa):

– Lãnh đạo cơ quan (phòng): ….. đồng chí;

– Cán bộ, đảng viên……………..: …… đồng chí.

Trên đây là Đề án nhân sự bầu cử Chi ủy …….nhiệm kỳ 2022-2025.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

2.2. Mẫu đề án nhân sự Đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ tới – mẫu 2:

ĐẢNG BỘ ………..

CẤP ỦY……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… ĐA/……

…ngày … tháng….. năm 20….

ĐỀ ÁN

Nhân sự …… nhiệm kỳ 20….-20…. (20….- 20….)

Căn cứ Chỉ thị số …-CT/TW, ngày …./…./….. của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số… -HD/ĐU ngày …./…./….. của Ban Thường vụ Đảng ủy ………. về công tác nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cấp ủy …….. xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 20…. – 20…. (20….-20….) như sau:

1. Tiêu chuẩn:

a. Tiêu chuẩn chung

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý luận về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vàng son, không dao động trước mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của đất nước, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. An tâm công tác, chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm:  Đại từ là gì? Phân loại đại từ và các bài tập vận dụng - HOCMAI

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; sống trần trụi thật thà, nhí nhảnh, chân chất, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không kiêu căng; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Không tham ô, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. nội hóa; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham ô lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

– Có tư duy đổi mới, tầm nhìn xa và phương pháp làm việc khoa học; Có khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện vật lót, kỹ năng, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó khăn và hạn chế, bất cập trong thực tiễn; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy, phát huy hoặc loại bỏ phù hợp, khả thi và hiệu quả. Có năng lực thực tiễn, nắm bắt và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả xuất sắc trong lĩnh vực, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; người công chức cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, trách nhiệm và phục vụ nhân dân. Khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tế; Gương mẫu, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm, tin cậy.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; học các trình độ, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận giám định của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự).

b. Tiêu chuẩn cụ thể

– Về trình độ chuyên môn tốt nghiệp ………. trở lên

– Về Lý luận chính trị trình độ ………. trở lên

– Các tiêu chuẩn khác (theo yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực cụ thể)

…………

2. Về số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, cấp ủy dự kiến số lượng:

– Cấp uỷ viên là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách giới thiệu với đại hội là ………. đồng chí.

Đại hội ứng cử, đề cử thêm (nếu có) tối đa là ……………. đồng chí.

– Ban Thường vụ cấp uỷ (nếu có) là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách là ………. đồng chí.

Hội nghị cấp ủy lần 1 ứng cử, đề cử thêm (nếu có) tối đa là …….. đồng chí.

Đọc thêm:  Máy kéo sợi Gien-ni là gì? Ai đã phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni?

– Phó bí thư cấp uỷ là ………… đồng chí.

Cấp ủy chuẩn bị danh sách là ………. đồng chí.

3. Về độ tuổi:

Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ ½ nhiệm kỳ trở lên.

Phấn đấu độ tuổi có cơ cấu: dưới 40 tuổi là ……. đồng chí, từ 40 – 50 tuổi là ….. đồng chí, trên 50 tuổi là ………. đồng chí.

4. Về cơ cấu.

– Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp uỷ viên, Chi uỷ cần có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ; cụ thể:

+ Lãnh đạo đơn vị ………. đồng chí.

+ Lãnh đạo đoàn thể …….. đồng chí.

+ Cơ cấu tổ chức đảng trực thuộc (nếu có)

+ Cơ cấu nữ là …….. đồng chí.

– Cấp ủy khóa mới đổi mới không dưới 1/3 so với thời điểm đầu khóa cũ.

– Về nhân sự Bí thư cấp ủy: Thực hiện nhất quán chủ trương bí thư cấp ủy là cấp trưởng cơ quan, đơn vị; trường hợp cấp trưởng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm nhiệm chức danh bí thư thì cơ cấu cấp phó cơ quan, đơn vị.

– Nhân sự Phó bí thư cấp ủy: ………

(Kèm theo Danh sách trích ngang các đ/c do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị)

CẤP UỶ NHIỆM KỲ 20….-20…. (20….-20….)

Lưu ý: với cấp Đảng bộ có lập Ban Thường vụ thì xây dựng 03 đề án:

(1) đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ;

(2) đề án nhân sự Ban Thường vụ;

(3) đề án nhân sự Bí thư và Phó bí thư.

3. Các bước thực hiện Đề án nhân sự Đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ mới:

Bước 1: Xác định yêu cầu nhân sự

Trước khi tiến hành xây dựng đề án, cần xác định rõ yêu cầu nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ mới. Yêu cầu về nhân sự có thể bao gồm: Số lượng cán bộ, đảng viên cần bầu chức danh mới Yêu cầu về phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảng viên chắc chắn tiếp nhận chức danh mới Yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực, kiến thức chuyên môn của cán bộ, đảng viên sẽ chắc chắn nhận được danh hiệu mới

Bước 2: Đánh giá và đề xuất nhân sự phù hợp

Sau khi xác định các yêu cầu về nhân sự, cần tiến hành đánh giá và đề xuất nhân sự phù hợp để bầu vào các vị trí mới. Việc đánh giá, đề xuất nhân sự phù hợp có thể được thực hiện thông qua các hoạt động sau: Đánh giá năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ, đảng viên hiện có trong tổ chức. cán bộ, đảng viên nếu cần

Bước 3: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Sau khi đánh giá, giới thiệu nhân sự phù hợp, phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên để chắc chắn tiếp nhận chức danh mới. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng có thể bao gồm: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo Chương trình đào tạo, giáo dục lãnh đạo, đảng viên

Bước 4: Triển khai dự án

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button