Giáo dục

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè … – Luật Dương Gia

1. Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là gì?

Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là văn bản được nhà trường lập ra và gửi tới địa phương để bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương với nội dung nêu rõ số học sinh bàn giao lại, thông tin bên nhận và bên bàn giao.

Mục đích của biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương: Khi các trường học cho học sinh về địa phương nghỉ hè trong một thời gian theo quy định, nhà trường sẽ phải bàn giao học sinh cho từng địa phương nơi học sinh cư trú, địa phương sẽ tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè và tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh. Việc giao học sinh được các bên thực hiện qua biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, biên bản nhằm mục đích ghi lại quá trình giao nhận của hai bên, hai bên xác nhận việc giao nhận và nội dung bàn giao liên quan đến việc sinh hoạt hè của học sinh.

Cách thức, hình thức tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên phải được tiến hành chu đáo, thiết thực hiệu quả. Biên bản bàn giao cần nêu rồ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên, học viên trong hè.

2. Các hoạt động nhà trường giao cho học sinh khi sinh hoạt hè tại địa phương:

Tất cả các học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở khi về nghỉ hè được bàn giao về địa phương quản lý và sinh hoạt trong dịp hè. Nhà trường đảm bảo không để học sinh sinh hoạt tự do mà không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý; không để học sinh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các trường hợp học sinh bị tai nạn thương tích, đuối nước… trong dịp hè.

Các kế hoạch và tổ chức bản giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè đảm bảo thời gian, nội dung quy định, được các trường Tiểu học, Trung học cơ sở xây dựng.

Đọc thêm:  Khối D Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học

Các nhà trường thông báo đến gia đình và địa phương kết quả giáo dục toàn diện của học sinh trong năm học đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kết thúc kỳ nghỉ hè, các địa phương có trách nhiệm thông báo cho nhà trường kết quả rèn luyện, tham gia các hoạt động của từng học sinh trong dịp hè

Các nhà trường sẽ thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động hè cho học sinh tham gia, hoặc nhà trường có thể giao các hoạt động cho học sinh thực hiện.

Các Liên đội đã phối hợp với Đoàn các xã, thị trấn tiến hành bàn giao học sinh về sinh hoạt hè trên bàn dân cư tại buổi Lễ tổng kết năm học, đồng thời trường học sẽ yêu cầu đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Ban Chấp hành Đoàn phối hợp với địa phương tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: mùa hè xanh, cắm trại…

Ban Thường vụ Đoàn xã, Hội đồng Đội các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức các phong trào, hoạt động cho học sinh tham gia. Sau quá trình học sinh sinh hoạt hè và trở lại trường học, địa phương sẽ có nhận xét, đánh giá chính xác, đầy đủ, khách quan quá trình tham gia sinh hoạt hè của học sinh tại địa phương, dựa vào kết quả sinh hoạt hè nhà trường sẽ xem như một tiêu chí để xếp loại rèn luyện đối với học sinh trong năm học tới.

3. Trách nhiệm của nhà trường và địa phương:

Trong dịp hè các trường học phối hợp với ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ học sinh trên địa bàn đảm bảo các học sinh được hoạt động toàn diện dưới sự quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương ở đây là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ dân phố, ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện các chương trình hoạt động hè như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, đạt thành tích cao trong học tập …

Nhà trường phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đến ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn các lớp giáo dục kỹ năng sống, chủ trong các nhóm kỹ năng tự bảo vệ, tự chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thực hành xã hội, dạy bơi, và các hoạt động ngoại khóa khác trên địa bàn cư trú.

Đọc thêm:  Kiến thức cơ bản và những dạng đề thi về bài Việt Bắc - Tố Hữu

Trong thời gian sinh hoạt hè, các trường học phân công cán bộ quản lý, giáo viên Tông phụ trách Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh nghỉ hè tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ban đại diện tại địa phương nhằm triển khai các nội dung, quản lý học sinh sinh hoạt hè.

Gia đình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân xã, phường, chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức.

Việc bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là bắt buộc, Đơn vị trường học nào không tổ chức bàn giao học sinh về gia phương để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm các quy định chung, vi phạm pháp luật hoặc xây ra các trường hợp học sinh bị tai nạn thương tích, đuổi nước, trong dịp hè phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

4. Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

……., ngày ……..tháng …..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi …..h ….. phút ngày ……..tháng ……..năm ……..tại trường ……………

Chúng tôi gồm có:

1. Ông …………….. – Bí thư đoàn xã …………

2. Ông……………..- Hiệu trưởng nhà trường.

3. Bà …………. – Tổng phụ trách đội.

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học ………… Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường …….. tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã………cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày………….. đến hết ngày………..

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi …..h …. phút cùng ngày . Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

Đọc thêm:  Cảm nghĩ về mùa xuân 2 Dàn ý & 21 bài văn mẫu lớp 7 - Download.vn

BÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————-

……, ngày….tháng….năm..

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi …. giờ …… phút ngày …. tháng …. năm ….. tại trường …..

1. Ông (bà) ………….. – …………

2. Ông (bà) ………….. – …………..

3. Ông (bà) ……….. – …………..

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học ………………. Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học ……………… tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn ……………… cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……….. em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày ………… đến hết ngày ……………

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi …. giờ ….. phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn soạn thảo biên bản:

Người viết biên bản cần ghi rõ ngày tháng năm, địa điểm thực hiện biên bản bàn giao.

Thành phần biên bản gồm có Bí thư đoàn xã đại diện cho địa phương tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè, Hiệu trưởng nhà trường và Tổng phụ trách đội của trường bàn giao học sinh, cần ghi rõ họ tên, chức vụ của thành phần tham gia.

Nội dung của biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương được ghi rõ: Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, Liên đội trường tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã cho chính quyền địa phương xã. Ghi rõ tổng số học sinh bàn giao (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo), thời gian bàn giao từ thời gian nào, kết thúc vào thời gian nào.

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button