Từ tháng 3/2021 tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp – Ebh.vn

Tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp từ 20/3/2021 được đặc biệt quan tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tiếp ban hành 4 Thông tư liên quan đến giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

Bộ Giáo dục ban hành Thông tư tăng hệ số lương cho giáo viên - ảnh minh họa

Bộ Giáo dục ban hành Thông tư tăng hệ số lương cho giáo viên.

1. Tăng hệ số lương cho giáo viên

Theo Thông tư số 04/2019/TT-BNV ban hành ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước có các quy định mới liên quan đến các bổ nhiệm, xếp lương của giáo viên các cấp.

Hiện nay lương của người lao động là cán bộ, công chức, viên chức được tính như sau:

 • Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

 • Phụ cấp lương = Hệ số phụ cấp lương x Mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, khi hệ số lương tăng thì mức lương của giáo viên cũng sẽ tăng theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bạn hành 4 Thông tư liên quan đến hệ số lương của giáo viên các cấp bao gồm:

 • Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non;

 • Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học;

 • Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT bổ nhiệm, xếp lương giáo viên THCS công lập;

 • Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên THPT công lập.

>>> Chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2021 theo quy định

2. Tăng hệ số lương cho giáo viên mầm non

Đối với giáo viên mầm non, trước đây, theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non được phân thành 03 hạng gồm:

 • Hạng II có hệ số lương từ 2,34 – 4,98;

 • Hạng III có hệ số lương từ 2,1 – 4,89;

 • Hạng IV có hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Đọc thêm:  Xúc tích hay Súc tích là đúng chính tả tiếng Việt? - LUV.VN

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8, Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, giáo viên mầm non được bổ nhiệm theo hạng với mã số mới như sau:

 • Hạng I có hệ số lương từ 4,0 – 6,38;

 • Hạng II có hệ số từ 2,34 – 4,98;

 • Hạng III có hệ số từ 2,1 – 4,89.

Như vậy, có thể thấy từ tháng 20/3/2021 hệ số lương của giáo viên mầm non tăng từ 1,86 – 4,98 lên từ 2,1 – 6,38. Cụ thể bảng lương của giáo viên mầm non năm 3/2021 theo từng bậc như sau:

Bảng lương giáo viên mầm non năm 2021 - ảnh

Căn cứ theo bảng lương giáo viên mầm non trên thì giáo viên được xếp thành 3 hạng gồm: hạng I, hạng II và hạng III ( hạng I mới được bổ sung) không còn hạng IV như trước đây. Hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non năm 2021 là 2,1 và cao nhất 6,38. Hệ số lương này cao hơn năm 2020 tương ứng là 0,24 và 1,4.

3. Tăng hệ số lương cho giáo viên tiểu học

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, hệ số lương của giáo viên tiểu học được quy định như sau:

 1. Giáo viên tiểu học hạng II áp dụng hệ số lương từ 2,34 – 4,98;

 2. Giáo viên tiểu học hạng III áp dụng hệ số lương từ 2,1 – 4,89;

 3. Giáo viên tiểu học hạng IV áp dụng hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Tăng hệ số lương cho giáo viên tiểu học - ảnh

Tăng hệ số lương cho giáo viên tiểu học từ 1,86 – 4,98 lên 2,34 – 6,78.

Theo quy định mới tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học được quy định như sau:

bảng lương giáo viên tiểu học năm 2021 - ảnh

Như vậy, có thể thấy bổ sung hạng mục giáo viên tiểu học hạng I có hệ số lương từ 4,40 – 6,78 (trước đây không quy định). Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học sẽ gồm hạng III, hạng II và hạng I, không còn hạng IV. Giáo viên tiểu học sẽ được chuyển từ hệ số lương từ 1,86 – 4,98 sang 2,34 – 6,78.

4. Tăng hệ số lương cho giáo viên trung học cơ sở

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV trước đó chúng ta áp dụng hệ số lương cho giáo viên trung học cơ sở như sau:

 1. Giáo viên THCS hạng III áp dụng hệ số lương từ 2,10 – 4,89;

 2. Giáo viên THCS hạng II áp dụng hệ số lương từ 2,34 – 4,98;

 3. Giáo viên THCS hạng I áp dụng hệ số lương từ 4,00 – 6,38.

Đọc thêm:  3 Bài văn Tả một con vịt đang kiếm mồi ở trong ao, hay, hấp dẫn

Theo quy định mới tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, giáo viên THCS sẽ được xếp lương theo hệ số từ 2,34 – 6,78 thay vì từ 2,1 – 6,38 như trước đây. Cụ thể bảng lương theo hệ số lương của giáo viên THCS như sau:

Bảng lương giáo viên THCS năm 2021 - ảnh

Nhìn vào bảng lương có thể thấy hệ số lương của giáo viên THCS đã tăng một cách đáng kể. Hệ số lương thấp nhất có mức tăng là 0,24 và hệ số lương cao nhất có mức tăng là 0,4. Khi tính lương cho giáo viên ở bậc THCS năm 2021 mức lương của từng giáo viên nhận được nhìn chung tăng đáng kể.

5. Tăng hệ số lương cho giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì hệ số lượng được áp dụng cho giáo viên THPT công lập như sau:

 1. Giáo viên THPT hạng I được áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến 6,78;

 2. Giáo viên THPT hạng II được áp dụng hệ số lương từ 4,00 đến 6,38);

 3. Giáo viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Hệ số lương của giáo viên THPT năm 2021 - ảnh

Riêng hệ số lương của giáo viên THPT năm 2021 được giữ nguyên so với năm 2020.

Căn cứ theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên THPT công lập ban hành ngày 2/2/2021 hệ số lương của giáo viên THPT công lập được quy định như trong bảng sau:

Bảng lương giáo viên THPT năm 2021 - ảnh

Nhìn vào bảng lương mới của giáo viên THPT công lập thì có thể thấy hệ số lương đối với giáo viên THPT công lập năm 2021 không có sự thay đổi. Tuy nhiên, so với bảng lương của giáo viên mầm non, cấp tiểu học hay cấp trung học cơ sở thì hệ số lương của giáo viên vẫn giữ ở mức cao.

>>> Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

6. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho giáo viên các cấp

Bên cạnh việc tăng hệ số lương, tại Thông tư mới còn quy định về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên các cấp. Những năm trước chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với từng hạng chức danh và chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản là hai trong số các yêu cầu bắt buộc của giáo viên các cấp. Tuy nhiên, 4 Thông tư mới đã không còn quy định điều này. Thay vào đó, giáo viên các cấp sẽ chỉ phải đáp ứng điều kiện trình độ, bồi dưỡng về bằng cấp cùng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng.

Đọc thêm:  Nỗi sợ sai lầm đang ngăn cản chúng ta phát triển bản thân ra sao?

Lưu ý: Bộ Giáo dục và Đào tạo không hoàn toàn bỏ yêu cầu về ngoại ngữ, tin học, mà yêu cầu giáo viên phải ứng dụng được ngoại ngữ, tin học vào công tác giảng dạy. Yêu cầu được đề cập đến trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

 1. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên;

 2. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Khi công nghệ phát triển cùng với xu thế hội nhập, đòi hỏi giáo viên khả năng ứng dụng công nghệ và ngoại ngữ linh hoạt để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, khả năng ngoại ngữ, tin học trở thành những kỹ năng quan trọng không thể thiếu đáp ứng nhu cầu công việc thực tế.

Như vậy, chính thức tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp từ tháng 3/2021 giúp giáo viên có nguồn thu nhập tốt hơn, đồng thời cho thấy những nỗ lực của Nhà nước ta nhằm cải thiện tình hình kinh tế khó khăn bệnh dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp. BHXH điện tử sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến người lao động, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách tiền lương… đến người lao động.

>>> Từ 1/7/2022 có tới 05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button