Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách

1. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách:

ĐẢNG BỘ XÃ ……

Chi bộ: Trường …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………….

Ngày sinh: ………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác: ………….

1. Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân luôn có lập trường, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, quan điểm chính trị vững vàng. Chấp hành đúng các chính sách pháp luật của Nhà nước, theo chủ trương đường lối của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

– Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

– Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người giáo viên, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư” và phát huy tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn và trung thực đồng thời tôn trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.

– Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính. Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ thân ái, chân thành, cùng tiến bộ

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Với cương vị là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm:  825 là gì? 825 là gì trong tình yêu? - Tin nhanh Plus

– Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công và sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trinh công tác Đội.

– Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, phát huy những ưu điểm.

– Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành, không mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác, thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

– Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành, ý thức tổ chức kỉ luật cao.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

– Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp đề ra. Bản thân luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị thông qua việc tự học.

5.2. Kết quả khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nướ, các chủ trương đường lối của Đảng. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên, tránh tư tưởng nể nang.

5.3. Khuyết điểm cần khắc phục, thời gian khắc phục:

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc vẫn còn bị động.

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn tình trạng nể nang, bao che.

– Do còn hạn chế trong giao tiếp và điều hành công việc được giao, chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do sắp xếp chưa khoa học, công việc còn chồng chéo.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Đọc thêm:  15 từ viết tắt trên mạng khiến bạn đần mặt

– Mạnh dạn hơn nữa trong việc đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao trình độ chuyên môn.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quá trình công tác về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Ký, ghi rõ họ tên

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

– Ưu diểm:

…………

– Khuyết điểm:

…………

2. Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

– Đảng viên đạt mức: ………

– Số phiếu: ……….

T/M CHI BỘ Bí thư T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

2. Hướng dẫn đánh giá chất lượng đảng viên:

Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên cụ thể dựa trên những vấn đề sau đây:

+ Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo của Đảng về việc kiểm điểm, xếp loại, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, quản lý các cấp, cá nhân cán bộ lãnh đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng liên tục, thường xuyên, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể. Gắn đánh giá kiểm điểm tập thể cùng với kiểm điểm cá nhân và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cơ quan.

+ Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng né tránh, nể nang, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, xếp loại, đánh giá đảng viên gắn với việc rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng biểu hiện lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý và xây dựng kế hoạch để khắc phục ngay. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát khắc phục khuyết điểm và kiểm tra việc sửa chữa của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách.

Đọc thêm:  Tín chỉ là gì? Sinh viên cần biết gì khi học tín chỉ? - LuatVietnam

Quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải đảm bảo khách quan, dân chủ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở tổ chức đảng cấp dưới, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình.

3. Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách:

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm dành cho cá nhân Tổng phụ trách đội tại các trường học. Thông qua bản kiểm điểm cuối năm tổng phụ trách cần khẳng định được phẩm chất, đạo đức của mình. Đồng thời phải nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổng phụ trách qua bản kiểm điểm xác định được mục tiêu, phấn đấu và định hướng cho Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh học tập. Để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, tổng phụ trách phải rèn luyện, phấn đấu, đổi mới tư duy, cách nhìn, cách đánh giá tạo cho trẻ thêm hứng thú khi tham gia vào các hoạt động.

Bản kiểm điểm Đảng viên Tổng phụ trách cuối năm 2023 nêu ra cung văn hóa, nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, đạo đức lối sống, phẩm chất. Những khuyết điểm còn tồn tại để đưa ra phương hướng khắc phục cho năm tới để tự kiểm điểm lại bản thân mình sau thời gian công tác trong hàng ngũ của Đảng.

4. Cách thức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

– Tự đánh giá, xếp loại chất lượng:

Đảng viên cần căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng để tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; thực hiện báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, xếp loại, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

– Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên:

+ Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú, nhận xét của chi ủy để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Trước khi tiến hành bỏ phiếu thì chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước.

+ Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó đối với từng đảng viên, thực hiện tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng để báo cáo đảng ủy cơ sở.

+ Để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên thì bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc. Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button