Hóa học

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl – VnDoc.com

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Nh4cl agno3 nh4no3 agcl chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl được biên soạn gửi tới bạn đọc phương trình phản ứng NH4Cl tác dụng với dung dịch bạc nitrat, sau phản ứng thu được kết tủa trắng.

>> Mời các bạn tham khảo một số câu hỏi liên quan:

  • Muối amoni là chất điện li thuộc loại
  • Muối NH4Cl tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây
  • Để tạo độ xốp cho một số loại bánh có thể dùng muối nào sau đây
  • NH4Cl là muối gì? NH4Cl tính chất

1. Phương trình phản ứng NH4Cl ra NH4NO3

2. Phương trình ion rút gọn NH4Cl + AgNO3

Nhỏ dung dịch NH4Cl vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl ↓

NH4Cl và AgNO3 là các chất dễ tan và phân li mạnh

NH4Cl → NH4+ + Cl-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

Trong dung dịch các ion Ag+ sẽ kết hợp với ion NO3- tạo thành chất kết tủa màu trắng AgCl

Phương trình ion thu gọn

3. Điều kiện phản ứng NH4Cl tác dụng với AgNO3

Nhiệt độ thường

Đọc thêm:  Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O - VnDoc.com

4. Hiện tượng cho dung dịch AgNO3 phản ứng NH4Cl

Khi cho dung dịch AgNO3 tác dụng với NH4Cl, sau phản ứng xuất hiện kết tủa trắng bạc clorua (AgCl). Đây cũng chính là phương trình dùng để nhận biết muối amoni clorua

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dung dịch nào sau đây phản ứng với NH4​Cl sinh ra NH3​?

A. Ca(OH)2​.

B. NaNO3​.

C. HNO3​.

D. NaCl.

Câu 2. Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất khí?

A. NH4Cl và AgNO3.

B. NaOH và H2SO4.

C. Ca(OH)2 và NH4Cl.

D. K2CO3 và NaOH.

Câu 3. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NH4Cl, (NH4)2SO4, K2SO4 và KCl là:

A. KOH

B. Quì tím

C. Ba(OH)2

D. CaCl2

Câu 4. Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, O2, Cl2, dung dịch AlCl3

B. H2SO4, PbO, FeO, NaOH

C. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2

D. NaOH, HNO3, CuO, CuCl2

Câu 5. Để phân biệt 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, NaCl, người ta chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là

A. BaCl2.

B. Ba(OH)2.

C. HCl.

D. KOH

Câu 6. Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho NH4Cl tác dụng với NaOH.

(b) Cho NH3 tác dụng với O2 dư ở nhiệt độ cao.

(c) Nhiệt phân Cu(NO3)2.

(d) Cho HCl đặc tác dụng với dung dịch K2Cr2O7.

Đọc thêm:  Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O - VnDoc.com

(e) Sục khí CO2 qua nước vôi trong dư.

(f) Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

(g) Dẫn khí CO dư qua bột MgO nung nóng.

(h) Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được đơn chất là ?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

…………………………..

Hy vọng với nội dung phương trình phản ứng bạn đọc cũng có thể biết NH4Cl ra NH4NO3 khi cho NH4Cl tác dụng với dung dịch gì. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình dưới đây.

Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button