Giáo dục

Các Dạng Bài Tập Câu Hỏi đuôi (Tag Question) đầy đủ Nhất

Nầng tầm kiến thức với bài viết về Bai tap ve cau hoi duoi co dap an chúng tôi chia sẽ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng phổ biến trong các đề thi tiếng Anh và cả trong giao tiếp hằng ngày. Chính vì vậy trong bài viết này, ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp các dạng bài tập câu hỏi đuôi đầy đủ nhất. Hy vọng các bạn sẽ dễ dàng chinh phục được phần ngữ pháp về Câu hỏi đuôi.

I. Lý thuyết về câu hỏi đuôi

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một câu hỏi ngắn, được đính kèm sau câu trần thuật để chúng ta có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

Lý thuyết về câu hỏi đuôi
Lý thuyết về câu hỏi đuôi

Ví dụ: They are student, aren’t they.

Câu trả lời: Yes, they are.

Hoặc He isn’t a doctor, is he?

2. Cấu trúc câu hỏi đuôi

 • Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi.
 • Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.
 • Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.
 • Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.
 • Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đôi là giống nhau.
 • Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ .
 • Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: trợ động từ + S + not?

3. Cách dùng của câu hỏi đuôi

 • Đặt câu hỏi để chờ người nghe đồng tình với ý kiến của mình. Khi ấy ta sẽ xuống giọng ở cuối câu. Với kiểu câu này, ta trả lời theo dạng câu của mệnh đề.
 • Khi sử dụng câu hỏi đuôi nhằm mục đích nghi vấn. Nghĩa là muốn yêu cầu người nghe trả lời câu hỏi của ta thì ta phải lên giọng ở cuối câu.

Hy vọng phần chia sẻ ngắn gọn đã giúp bạn hiểu và vận dụng được câu hỏi đuôi một cách dễ dàng nhất. Bên cạnh câu hỏi đuôi, bạn có thể nắm được trọn vẹn ngữ pháp cơ bản qua Sách 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh hay Sách tổng ôn ngữ pháp tiếng anh cô Trang Anh. Tuy nhiên để biết sách nào phù hợp với bạn thì nên tham khảo trang Tài liệu IELTS – Trang chia sẻ Ebook tiếng Anh khổng lồ để xem review sách và tải về xem trước nhé!

Xem thêm những bài viết đáng chú ý

 • Full cách dùng & Công thức Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • Sự hoà hợp các thì (Sequence of tenses) – Cách dùng làm bài tập chi tiết
 • Full cách dùng & Bài tập Thì Quá Khứ Hoàn Thành (Past Perfect)
Đọc thêm:  Tả quả bưởi - Tập làm văn lớp 2 (5 mẫu) - Download.vn

II. Bài tập về câu hỏi đuôi

Tổng hợp Bài tập về Câu hỏi đuôi tiếng Anh có đáp án do ieltscaptoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh về câu hỏi đuôi có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về Câu hỏi đuôi hiệu quả.

>>> Bạn có thể tải bài tập về làm:

Bài tập 1

Điền câu hỏi đuôi thích hợp và các câu sau

 1. She’s from a small town in China, …. ?
 2. He’s still sleeping, …. ?
 3. We’re late again, …. ?
 4. I’m not the person with the tickets, …. ?
 5. You do go to school, …. ?
 6. The weather is really bad today, …. ?
 7. Let’s go for a walk, …. ?
 8. They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?
 9. We won’t be late, …. ?
 10. John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu dưới đây

 1. Minh isn’t listening to music, isn’t he?
 2. He couldn’t do her a favour, couldn’t he?
 3. I’m late to this meeting, am not I?
 4. Let’s go out for a walk, will we?
 5. Turn off the fans before going out, will you?
 6. Don’t forget to repair this car, won’t you?
 7. That is his cat, is it?
 8. Na should pass her test tomorrow, should she?
 9. Read my book, will you?
 10. After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống

 1. Nobody called, …. ?
 2. She doesn’t work in a hotel, …. ?
 3. They will wash the car, …. ?
 4. We live in a tiny flat, …. ?
 5. We must lock the doors, …. ?
 6. David and Julie don’t take Chinese classes, …. ?
 7. I often come home late, …. ?
 8. I’m right, …. ?
 9. She doesn’t cook very often, …. ?
 10. So you bought a car, …. ?

>>> Làm bài thêm:

 • Lý thuyết và bài tập câu hỏi đuôi lớp 10 kèm PDF có đáp án
 • Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi lớp 11 mới nhất kèm đáp án
 • Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi lớp 12 mới nhất kèm đáp án
 • Các tháng trong tiếng Anh

Bài tập 4

Chọn đáp án đúng nhất

 1. A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

 1. A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

 1. A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

 1. A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

 1. A. Don’t stay at home alone, do you?

B. Don’t stay at home alone, will you?

C. Don’t stay at home alone, won’t you?

 1. A. I seldom go to bed before 11 a.m, do I?

B. I seldom go to bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go to bed before 11 a.m, do you?

 1. A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

Đọc thêm:  Phân tích Đi bộ ngao du (9 mẫu) - Văn 8 - Download.vn

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. am not I B. don’t I C. aren’t I D. am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. does it B. did it C. doesn’t it D. didn’t it

3. Let’s go to the seaside, __________ ?

A. do you B. shall we C. do we D. will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. wasn’t it B. weren’t they C. isn’t it D. aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. haven’t B. don’t C. won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he

7. He used to sell traditional handicrafts, __________?

A. hasn’t he B. didn’t he C. doesn’t he D. wasn’t he

8. She had to do the shopping for her neighbor, __________ she?

A. didn’t B. hadn’t C. does D. isn’t

9. Linda never goes to school late, __________ she ?

A. does B. doesn’t C. will D. won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. have they B. haven’t they C. do they D. don’t they

11. He isn’t going to like this, ______?

A. didn’t he B. did he C. won’t he D. is he

Bài tập 6

Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống.

 1. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?
 2. Nobody liked the play, __________ ?
 3. She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?
 4. The area was evacuated at once, __________ ?
 5. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?
 6. It never works very well, __________ ?
 7. Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?
 8. Neither of them offered to help you, __________ ?
 9. He ought to have made a note of it, __________ ?
 10. There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

 1. Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?
 2. That isn’t Bill driving, ____________ ?
 3. Nothing went wrong, ____________ ?
 4. There used to be trees here, ____________ ?
 5. This won’t take long, ____________ ?
 6. Don’t touch that button, ____________ ?
 7. I’m not too late, ____________ ?
 8. Not a very good film, ____________ ?
 9. Somebody wanted a drink, ____________ ?
 10. They think he’s funny, ____________ ?
 11. The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. is he

B. are he

C. isn’t he

D. aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. was she

B. is she

C. wasn’t she

D. was Mary

3. Susan doesn’t like oysters, ____?

A. did she

B. does she

C. doesn’t she

D. she does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. was it

B. was that

C. wasn’t that

D. wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. did Tom

B. did he

C. do Tom

D. does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health and well-being, ______?

A. has it

B. hasn’t it

C. doesn’t it

D. does it

9. I’m not old enough to understand the master plan of our city by 2050, __________?

Đọc thêm:  Cảm nhận của em về bức tranh thu trong bài thơ Sang thu - Thủ thuật

A. am I

B. am not I

C. aren’t I

D. are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. do they

B. don’t they

C. didn’t they

D. did they

Đáp án

Đáp án bài 1

 1. isn’t she
 2. isn’t he
 3. aren’t we
 4. am I
 5. don’t you?
 6. isn’t it
 7. shall we
 8. are they
 9. will we
 10. isn’t he

Đáp án bài tập 2

 1. isn’t -> is (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 2. couldn’t -> could (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 3. am not I -> aren’t you (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 4. will we -> shall we (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 5. will -> won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 6. won’t -> will (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 7. is -> isn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 8. should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 9. will -> won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 10. should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)

Đáp án bài tập 3

 1. did they
 2. does she
 3. won’t they
 4. don’t we
 5. mustn’t we
 6. do they
 7. don’t I
 8. aren’t I?
 9. does she
 10. didn’t you

Đáp án bài tập 4

 1. Chọn B (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 2. Chọn A (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 3. Chọn A (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)
 4. Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 5. Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 6. Chọn A (seldom là dạng phủ định nên câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định)
 7. Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)

Đáp án bài tập 5

 1. C
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. A
 10. B
 11. D

Đáp án bài tập 6

 1. mustn’t we
 2. did they
 3. couldn’t she
 4. wasn’t it
 5. hasn’t she
 6. does it
 7. didn’t he
 8. did they
 9. shouldn’t he
 10. won’t there

Đáp án bài tập 7

 1. shall we
 2. is it
 3. did it
 4. didn’t there
 5. will it
 6. will you
 7. aren’t I
 8. is it
 9. didn’t they
 10. don’t they
 11. was it

Đáp án bài tập 8

 1. C
 2. A
 3. B
 4. A
 5. D
 6. B
 7. A
 8. C
 9. C
 10. A

III. Tổng hợp 100 bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Ieltscaptoc.com.vn sẽ chia sẻ “100 Bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) tiếng Anh có đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, các dạng đặc biệt tag questions được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, với các dạng như câu hỏi đuôi với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn phí tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quan về câu hỏi đuôi. Đặc biệt ieltscaptoc.com.vn đã tổng hợp hơn 100 bài tập về câu hỏi đuôi từ cơ bản đến nâng cao để các bạn luyện tập. Chúc các bạn học tập thật tốt!

>>> Xem thêm:

 • Ngữ pháp bài tập câu hỏi đuôi lớp 7 PDF đầy đủ đáp án
 • Đầy đủ bài tập câu hỏi đuôi lớp 8 có đáp án kèm lý thuyết
 • Lý thuyết và bài tập câu hỏi đuôi lớp 9 kèm PDF có đáp án
Đánh giá bài viết

Theo dõi chúng tôi www.hql-neu.edu.vn để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!!!

Dustin Đỗ

Tôi là Dustin Đỗ, tốt nghiệp trường ĐH Harvard. Hiện tôi là quản trị viên cho website: www.hql-neu.edu.vn. Hi vọng mọi kiến thức chuyên sâu của tôi có thể giúp các bạn trong quá trình học tập!!!

Related Articles

Back to top button